Vol 3 (2004)

Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka

Spis treści

Spis treści

Spis treści PDF
  501-504

Miscellanea

Wstęp PDF
Andrzej Jureczko, Franciszek Leśniak, Zdzisław Noga 2-4
Tabula gratulatoria PDF
Andrzej Jureczko, Franciszek Leśniak, Zdzisław Noga 5-6
Wykaz częściej używanych skrótów i symboli dokumentacyjnych. PDF
Andrzej Jureczko 7-9
Bibliografia prac Profesora Feliksa Kiryka za lata 1993-2003. PDF
Andrzej Jureczko 11-18
Czy książęta gdańscy dynastii Subisławiców byli w XII i w początkach XIII wieku namiestnikami krakowskich książąt-pryncepsów? PDF
Gerard Labuda 19-32
Dwie tradycje rządów andegaweńskich 1370-1386 w piśmiennictwie staropolskim. PDF
Krzysztof Baczkowski 33-43
Stosunki wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowica z książętami mazowieckimi (1432-1440). PDF
Jan Tęgowski 45-57
Zamek Czorsztyn i jego królewscy zarządcy w czasach jagiellońskich. PDF
Jacek Laberschek 59-68
Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 roku (z dziejów królewszczyzn na Podolu w XV i XVI wieku). PDF
Janusz Kurtyka 69-102
Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez Mikot aja Serafina w latach 1434-1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski w XV wieku. PDF
Waldemar Bukowski 103-125
0 potrzebie badań nad historią miast w Polsce. PDF
Jerzy Wyrozumski 127-131
Krajobraz z miastem w tle. PDF
Henryk Samsonowicz 133-145
Stolice Kastylii. PDF
Stanisław Grzybowski 147-154
Nowa hipoteza o początkach godła Krakowa. PDF
Błażej Śliwiński 155-164
W sprawie genezy herbu Wrocławia z 1530 roku. PDF
Rościsław Żerelik 165-169
Rola łowiectwa w życiu ludności miejskiej w Polsce XII-XV wieku. PDF
Agnieszka Samsonowicz 171-176
Żywoty i cuda świętych jako źródła do dziejów Krakowa w XIII wieku. PDF
Jerzy Rajman 177-186
Bardiowskie ciekawostki z XV wieku. PDF
Stanisław Sroka 187-193
Proces lokacji na prawie niemieckim miasta Szczebrzeszyna. PDF
Ryszard Szczygieł 195-202
Wójtostwo wielickie w średniowieczu. PDF
Franciszek Sikora 203-222
Mieszczaństwo średniowiecznego Lipna. PDF
Janusz Bieniak 223-231
Produkcja ksiąg - nowe rzemiosło w miastach późnego średniowiecza. PDF
Edward Potkowski 233-245
Historia rodziny Wachschlagerów (XIV-XVIII w.). Awans społeczny i trwanie w kręgu elity miejskiej nowożytnego Torunia. PDF
Krzysztof Mikulski 247-278
Stany pruskie a kwestia tolerancji religijnej w XVI i XVII wieku. PDF
Janusz Małłek 279-285
Uwagi o funkcjonowaniu rady miasta Mysłowic w świetle „Czerwonej Księgi" (od końca XVI wieku do drugiej pot owy wieku XVIII). PDF
Antoni Barciak 287-290
Pracownicy pomocniczy administracji miejskiej w Krośnie (1512-1630). PDF
Franciszek Leśniak 291-302
Życie społeczno-gospodarcze mieszkańców Hrubieszowa w XVI-XVIII stuleciu. PDF
Henryk Gmiterek 303-314
Mieszkanie gdańskiego kupca zbożowego w XVII wieku. PDF
Maria Bogucka 315-319
Przemiany mentalności mieszczan krakowskich (Nieudane próby ożywienia handlu Krakowa w drugiej połowie XVIII wieku). PDF
Jan M. Małecki 321-330
Instruktarz krakowskiej wagi wielkiej z 1602 roku. PDF
Zdzisław Noga 331-335
Drogi, ulice i mosty w nowożytnym mieście Leżajsku. PDF
Józef Półćwiartek 337-354
Spory miasta Sandomierza z chłopami ze wsi miejskich w XVII i XVIII wieku. PDF
Jadwiga Muszyńska 355-360
Przestępstwa kryminalne popełniane w Kamieńcu Podolskim i jego okolicach w świetle materiałów zawartych w kamienieckiej księdze sądowej z lat 1730-1760. PDF
Renata Król 361-374
Kupcy z krajów imperium tureckiego w handlu naddniestrzańskim w połowie XVIII wieku. PDF
Jerzy Motylewicz 375-386
Początki miast na Syberii XVI-XVII wieku. PDF
Władysław Masiarz 387-394
Ziemianin w mieście. Lwowskie siedziby arystokracji galicyjskiej. PDF
Kazimierz Karolczak 395-404
0 bibliotekach na Podolu w pierwszej połowie XIX wieku (na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu). PDF
Edward Różycki 405-412
Kilka uwag o historii miast małopolskich w Internecie. PDF
Andrzej Jureczko 413-420
Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa z 1451 roku dla rodziny. PDF
Alicja i Jan Szymczakowie 421-429
Duszpasterstwo parafialne w Sandomierzu u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. PDF
Waldemar Kowalski 431-439
Z pozadiecezjalnej działalności biskupów sufraganów krakowskich w drugiej połowie XVII wieku. PDF
Jan Krukowski 441-445
Kościoły w miastach i na wsi. PDF
Stanisław Litak 447-452
Z dziejów szkoły parafialnej w Myślenicach. PDF
Jan Ryś 453-458
Spisy unickie eparchii kamienieckiej z lat 1758-1765 jako źródło do dziejów społecznych Podola. PDF
Zdzisław Budzyński 459-474
Kilka uwag o działalności gospodarczej panów z Pilicy w XIV-XVI wieku. PDF
Ewa Wac 475-484
„Zamek, którego i gruzów już nie ma"? Zamek w Pruchniku. Lokalizacja i zmiany własnościowe do pocz. XVII wieku. PDF
Marian Wolski 485-491
Służba najemna w gospodarstwach chłopskich w Polsce w późnym średniowieczu (na przykładzie ziemi lubelskiej). PDF
Grzegorz Jawor 493-500


ISSN: 2451-0068