Vol 8 (2009)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Artykuły

Św. Hieronim – magister puellarum PDF
Teresa Wnętrzak 3-35
Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. O medycynie, lekarzach i rzymskich szpitalach wojskowych w I–III w. PDF
Olga Błyskal 37-54
Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologicznych PDF
Barbara Chudzińska 55-71
Wolnomularstwo neapolitańskie w drugiej poł. XVIII wieku PDF
Andrzej Dróżdż 73-92
Teatr i opera madrycka w połowie XIX wieku PDF
Barbara Obtułowicz 93-110
Ożywienie działalności i rozbudowa struktur organizacyjnych Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w latach 1923−1939 PDF
Iwona Kawalla 111-127
Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu w Polsce (1919–1939) PDF
Mariusz Wojciech Majewski 129-154
„Nasz klient – nasz pan” – organizacja nowoczesnego handlu obuwiem firmy „Bata” w Polsce międzywojennej PDF
Łukasz Płatek 155-173

Miscellanea

Stosunek Rzymian do astrologii w świetle wybranych źródeł PDF
Ewelina Hulak 175-181
Notitia Dignitatum – „najbardziej rzymski z dokumentów”? PDF
Adrian Szopa 183-191
„Za me występki łzami ostatni życia mego poruszam moment…” Testament Teresy z Tyzenhauzów ogińskiej, kasztelanowej witebskiej, 14 lipca 1729 roku. PDF
Agnieszka Kwapińska 193-201
Pośmiertne wędrówki Jana III Sobieskiego. PDF
Ewa Gąsior 203-208
„Za wszelkie świadczone mnie łaski i dobroczynności”. Testament Katarzyny Drużbackiej z 1722 roku. PDF
Bożena Popiołek 209-218
organizacja i działania korpusu posiłkowego Hieronima Augustyna lubomirskiego w przededniu odsieczy wiedeńskiej. Bitwa pod Preszburgiem. PDF
Przemysław Kozek 219-232
Pasje kolekcjonerskie Jana Feliksa Tarnowskiego. PDF
Katarzyna Tymczak 233-238
Działalność oświatowo-wychowawcza socjalistów w ramach organizacji Młodzieży tur i Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej w Krakowie w latach 1945−1948. PDF
Paweł Sękowski 239-252

Polemiki-Recenzje-Omówienia

F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tendencje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, tł. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 440 ss. PDF
Urszula Sułkowska 253-256
Isabel Burdiel, No se puede reinar inocentemente, Espasa, Madrid 2004, 439 ss. PDF
Barbara Obtułowicz 257-263
Anne D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008, 223 ss. + il. PDF
Agnieszka Słaba 265-268
Stefan Ignacy Możdżeń, Historia wychowania, t. I do 1795, 431 ss., 10 nlbt.; II 1795–1918, 397 ss., 1 nlb.; t. III 1918–1945, 275 ss., 1 nlb., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006. .; PDF
Henryka Kramarz 269-272
lidia Łazurko, „Czasopismo «Kwartalnik Historyczny» i rozwój polskiej historiografii ostatniej ćwierci XIV – pierwszej połowy XX stulecia” (autoreferat dysertacji na stopień kandydata nauk historycznych), Kijów–Drohobycz 2008, 18 ss. PDF
Alfred Toczek 273-277
Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, red. lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2006, 387 ss. PDF
Hanna Kozińska-Witt 279-280
140 lat samorządu miasta Rzeszowa, red. Włodzimierz Bonusiak, Urząd Miasta Rzeszowa i Mitel, Rzeszów 2007, 216 ss. + il. PDF
Hanna Kozińska-Witt 281-282
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka, Suplement nr 3 do „Studia Judaica”, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2008, 440 ss. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 283-285
Andrzej Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805–1833, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie, Olsztyn 2009, 417 ss. + il. PDF
Ewa Danowska 287-290

Sprawozdania

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w latach 2007–2008. PDF
Hubert Chudzio 291-293
obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP im. Joachima lelewela w powiecie gorlickim w 2008 roku. PDF
Hubert Chudzio 295-298
Sprawozdanie z polsko-izraelskiej konferencji naukowej pt. „Polacy i Żydzi. Historia – kultura – edukacja” Kraków, 22–23 września 2008 roku. PDF
Piotr Trojański 299-302

Kronika

Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2007–2008. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 303-309


ISSN: 2451-0068