O czasopiśmie

Redakcja czasopisma historycznego Res Gestae otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk historycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i problemowych. Interesują nas teksty na temat dziejów antycznych, średniowiecza, nowożytności, wreszcie wieków XIX i XX, a nawet stulecia, w którym obecnie żyjemy.

Nasze łamy są otwarte dla badaczy interesujących się dziejami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi, ale i historią kultury czy nauki w możliwie szerokim rozumieniu tych pojęć. Nie odrzucamy trendów postmodernistycznych, świadomi jak ważne pozostają pytania postawione przez badaczy reprezentujących ten nurt. Słowem, nie stawiamy granic autorom, którzy chcieliby podjąć na łamach naszego periodyku dowolny temat, mieszczący się w szeroko rozumianych badaniach historycznych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.

Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Punktacja według listy MEiN: 40 punktów.

O czasopiśmie

ISSN online: 2451-0068

ISSN wersja papierowa: 2450-4475

Ogłoszenia

TOM XVI

2022-04-21

Teksty do tomu XVI - wiosennego (wydanie w czerwcu 2023 r.) przyjmujemy do 30 listopada 2022 r. za pośrednictwem platformy lub w przypadku trudności technicznych na adres Res.Gestae@up.krakow.pl

Ważna informacja: od numeru XVI zmieniamy sposób redagowania przypisów i bibliografii. Obowiązywać będą ustalenia, które można odnaleźć jako SYSTEM 1:  http://www.wydawnictwoup.pl/s/informacje_dla_autorow/

Przeczytaj więcej na temat TOM XVI

Aktualny numer

Tom 14 (2022): Res Gestae
					Pokaż  Tom 14 (2022): Res Gestae
Opublikowane: 2022-07-29

Karta tytułowa

Spis treści

Wyświetl wszystkie wydania