O czasopiśmie

Proces recenzji

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie:

 

  1. Mając na uwadze zachowanie standardów jakości i rzetelności tekstów naukowych, każda publikacja nadesłana przez autorów do Redakcji czasopisma Res Gestae, podlega procedurze, wstępnej kwalifikacji (pod kątem merytorycznym, stylistycznym, sposobu przygotowania maszynopisu) przez zespół redakcyjny, a następnie przesłana zostaje recenzentom zewnętrznym celem dalszej specjalistycznej ocenie merytorycznej.
  2. W przypadku tekstów nadsyłanych przez doktorantów wymagane jest dołączenie pisemnej rekomendacji (zawierającej krótką charakterystykę i uzasadnienie) ze strony opiekuna naukowego bądź promotora.
  3. Redakcja powołuje na recenzentów osoby pochodzące spoza Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o to by autorzy i recenzenci nie znali swej tożsamości, co pozwala zapobiec wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy stronami.
  4. Recenzent wyraża swoją opinię o publikacji (publikacjach) w formie pisemnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi odnośnie spełnienia przez nie kryteriów naukowych, wartości merytorycznych oraz stylistycznych w jakich została (-y) napisany (-e). Wszelkie uwagi, sugestie i poprawki dostrzeżone przez recenzentów są zaznaczane w tekście wydruku lub w dołączonym osobnym pliku lub w wersji elektronicznej bezpośrednio w tekście publikacji.
  5. W zakończeniu recenzent formułuje jednoznaczny wniosek wraz z uzasadnieniem swego stanowiska poprzez wypełnienie stosownego formularza, odnośnie skierowana danego tekstu do druku bądź za jego odrzuceniem.
  6. Redakcja po zapoznaniu się z opiniami recenzentów podejmuje decyzję odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia tekstu do druku z jednoczesnym powiadomieniem autora.
  7. Autor (-rzy) po zapoznaniu się z uwagami recenzenta i po naniesieniu poprawek i dokonaniu korekty tekstu przesyła (-ją) ostateczną wersję do redakcji - w wersji elektronicznej i drukowanej (1 egz.).
  8. Sposób przygotowania maszynopisu pod względem technicznym został omówiony we wskazówkach dla autorów, zamieszczonych w stosownej zakładce na stronie internetowej czasopisma.
  9. Teksty nadsyłane do Redakcji powinny spełniać wymogi merytoryczne dotyczące publikacji naukowych wraz z przestrzeganiem przez ich autorów zasad rzetelności i uczciwości przy prezentowaniu wyników swych badań.
  10. Redakcja czasopisma Res Gestae w trosce o rzetelność i jakość zamieszczanych w roczniku tekstów wymaga od autorów zbiorowych publikacji ujawienia rzeczywistego wkładu każdego z nich w przygotowanie tekstu. Polega to na zamieszczeniu informacji odnośnie afiliacji autorów, jaki jest/był rzeczywisty wkład każdego z nich w powstanie i napisanie artykułu (koncepcja, metodologia badań, która część tekstu została napisana przez każdego z nich) jak też podmiotów uczestniczących w jego powstaniu (np. przy finansowaniu badań). Procedury te mają na celu wyeliminowanie praktyk nieetycznych jak ghostwriting czy też honorary authorship.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.