Przesyłanie tekstów

Teksty przyjmowane są na bieżąco w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma: https://resgestae.up.krakow.pl/przesylanie_tekstow

W przypadku problemów technicznych teksty prosimy przesyłać na adres Res.Gestae@up.krakow.pl 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU

1. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych tekstów przed uruchomieniem procedury recenzyjnej.

2. Teksty należy przesyłać na adres Redakcji w pliku tekstowym (.doc, .docx, ). Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

a)      czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie - rozmiar 10

b)      marginesy 2,5 cm,

c)      interlinia (odstęp między wierszami) 1,5,

d)     tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu),

e)      strony numerowane w prawym górnym rogu cyframi arabskimi,

f)       czcionka w kolorze czarnym

g)      odstępy między znakami - standardowe, akapity - wcięcie 1,25 cm.

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami). W przypadku innej objętości prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.

4. Do przesłanego tekstu należy dołączyć:

a)      streszczenie w języku angielskim obejmujące maksymalnie do pół strony wydruku;

b)      tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim;

c)      aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz afiliację autora;

d)   numer ORCID

 

 Aparat naukowy.

Przypisy:

a)      stosować należy przypisy dolne o ciągłej numeracji w całym tekście.

b)      źródła i literatura wykorzystane w artykule powinny znajdować się w przypisach dolnych w zapisie uproszczonym tj. podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania i numery stron, np.: J. Henning, 2009, s. 155.

c)      w przypisach posługujemy się łacińskimi określeniami i skrótami: ibidem, op. cit., idem., eadem, np.:

            E.H. Kantorowicz, 2007, s. 183;

            Ibidem, s. 120;

            H. Manikowska, 1993.

            Eadem, 2001.

d)     przypisy odwołujące się do niepublikowanych źródeł archiwalnych winny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę, kartę, tytuł dokumentu, wszystko pisane prosto, np. Archiwum Narodowe w Krakowie, „Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie”: sygn. 29/300/1; 29/300/5; E/48:

 

Elementy tekstu właściwego:

a)      cytaty:

-    źródła należy cytować w tłumaczeniu a w przypisie umieścić w języku oryginału,

-    powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu,

-    cytaty należy umieszczać w obrębie tekstu głównego,

-    na początku cytatu nie wstawiamy trzech kropek,

-    opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...],

-    w przypadku konieczności wstawienia w tekście cytatu brakującego wyrazu, równoważniki itp. ujmujemy je w nawias kwadratowy,

-    w przypadku wyróżnienia typograficznego należy określić jego autora, forma wyróżnienia: kursywa,

-    w przypadku wystąpienia „zagnieżdżonych" cytatów (tj. „cytatu w cytacie") stosujemy cudzysłów francuski « » dla cytatu „niższego rzędu",

 

b)      pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:

-    należy zachować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób występujących w tekście; stosowanie formy polskiej imion, nazwisk, czy określeń osób może dotyczyć: panujących,  świętych, spolonizowanych cudzoziemców, czy osób powszechnie znanych

-    imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście zasadniczym lub w przypisie rzeczowym należy podać w postaci inicjału, w dalszej części tekstu wystarczy podać tylko nazwisko,

 

c)      skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki:

-    zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld - 2 tys., 5 mln, 10 mld,

-    w tekstach można stosować ogólnie przyjęte skróty: itp., itd., m.in., np., r., w. konsekwentnie w całym tekście; jeśli stosuje się skróty niejasne, mogące budzić wątpliwości, przyjęte specjalnie do przesyłanego tekstu, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu w przypisie, a jeśli ich specyfika wymaga szczegółowej analizy - w tekście właściwym,

-    przy różnych stylach (kalendarzach) należy podać obydwie daty,

-    w datach wtrąconych w nawiasie nie należy stosować skrótu r. na końcu, np. (3 marca 1953),

-    jeśli nie podaje się daty dziennej, miesiąc zawsze należy zapisać słownie, np. w marcu 1953 r.,

-    jeśli podaje się tylko wiek lub rok, można stosować dowolnie zapis pełny (w wieku XX, w XX wieku, w 1953 roku, w roku 1953) lub skrócony (w XX w., w 1953 r.),

-    w określeniach typu „w drugiej połowie XX wieku", „lata pięćdziesiąte" nie należy stosować cyfr.

 

d)     Wykresy i tabele:

-    wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji,

-    numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło - pod, zapisane prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10,

-   tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

 

e)      Ilustracje (wyłącznie w odcieniach szarości):

-    rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych (min. 300 dpi), w tekście należy zamieścić sugestię o tym, gdzie mają się znajdować,

-    przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła,

-    opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

f)       Wyróżnienia w tekście:

-    w tekście zasadniczym można stosować wyłącznie wyróżnienia dla tytułów przywoływanych w tekście głównym publikacji,

-   dla wyrażeń obcojęzycznych, wszystkie w postaci zapisu kursywą.

 

Bibliografia:

Wykaz źródeł i literatury zawierający pełny opis bibliograficzny należy zamieścić na końcu tekstu według następujących kryteriów:

a)      książka: inicjał (-ły) imienia (-on)  i nazwisko autora, rok wydania, strona, np.:

Kantorowicz E.H., 2007, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa s. 12.

b)      czasopismo: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, rok wydania, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, tom/rocznik cyframi arabskimi, numer lub zeszyt cyframi arabskimi (w nawiesie), strony,  np.:

Fijałkowski A., 1996, Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, „Przegląd Historyczny", 87 (4), s. 713-735.

c)      seria wydawnicza:  nazwisko autora, inicjał (-ły) imienia (-on), tytuł kursywą, nazwa serii i numer tomu (cyfra arabska) bez wyróżnienia, miejsce i rok wydania, strony, np.:

Henning J., 2009, Revolution or relapce? Technology, agriculture and early medieval archaeology in Germanic Central Europe, [w:] The Langobards before the frankisch conque: an ethnographic perspective, ed. G. Ausenda, P. Ddelogu, Ch. Wickham, (Studies in Historical Archaeoethnology, vol. 8), Woodbridge, s. 149-173.

d)     teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie);

e)      w wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu pisanego kursywą następuje po przecinku, w nawiasach prostokątnych: „[w:]", tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, rok wydania, strony, np.

Michałowski R., 1997, Otto III w obliczu ideowego wyzwania: monarchia jako wizerunek Chrystusa, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa, s. 57-72.

f)       w bibliografii należy uwzględnić tłumacza tekstu, np.:

E.H. Kantorowicz, 2007, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, z j. ang. tłumaczyli M. Michalski i A. Krawiec, Warszawa.

g)      opis bibliograficzny pracy niepublikowanej: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, rok, tytuł tekstu (kursywą), typ dokumentu, miejsce, strona;

h)      opis bibliograficzny publikacji internetowej: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie;

i)        opisy bibliograficzne prac opublikowanych w słowiańskich alfabetach cyrylickich publikowane są według oryginalnego (cyrylickiego) zapisu, przy czym miejsce wydania (np. Moskwa) i stronę (s.) należy podać w wersji polskiej;

j)        nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem bez podawania adresu wydawniczego. Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć gwiazdką.

 

Nadsyłanie tekstów:

Teksty przyjmowane są na bieżąco w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma: https://resgestae.up.krakow.pl/przesylanie_tekstow

W przypadku problemów technicznych teksty prosimy przesyłać na adres Res.Gestae@up.krakow.pl

lub do redaktor naczelnej: malgorzata.swider@up.krakow.pl