Chudzio, Hubert, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska