Polek, Krzysztof, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Polska