Pasisz, Piotr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii, Polska