Vol 3 (2016)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3-4

Artykuły

Siedemnastowieczna refleksja o rolach kobiety i mężczyzny w małżeństwie (na podstawie kazań pogrzebowych) PDF
Małgorzata Krzysztofik 5-18
Inwentarz klucza miechowskiego z 1731 r. PDF
Mateusz Makowski 19-68
Pięć albumów z rycinami medali polskich do dzieła „Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona” biskupa Jana Chrzciciela Albertrandego PDF
Katarzyna Podniesińska 69-95
Na przełomie starych i nowych czasów. Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 1900–1901 PDF
Daria Błońska, Sławomir Adam Mróz 96-120
Szlachtuz Generalny – ze studiów nad administracją skarbową Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846) PDF
Mateusz Mataniak 121-151
Zanim powstała paryska „Kultura”. Przedwojenne lata Zofii Hertz (1910–1939) PDF
Kamila Łabno 152-169
Prasa jako czynnik kształtujący katolicką doktrynę medialną w XIX i XX wieku PDF
Przemysław Sołga 170-193
Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First World War PDF
Marjana Baidak 194-235
Warunki życia w częstochowskim getcie w świetle wspomnień jego mieszkańców PDF
Karolina Kublicka 236-251
„Jesień Narodów” – rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej w szkolnej edukacji historycznej we współczesnej Polsce PDF
Teresa Maresz 252-272

Artykuły recenzyjne

Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016. (Kilka uwag i refleksji historyka) PDF
Jacek Chrobaczyński 273-293
Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy PDF
Mariusz Wołos 294-304

Recenzje

Arcadia, The Golden Age, and The locus amoenus idyllic poetic landscapes of early Rome and their later repercusion, „Acta Antiqua” 53:2013 PDF
Bartosz Piwowarczyk 305-313
Miranda Aldhouse-Green, Bog Bodies Uncovered: Solving Europe’s Ancient Mystery, Londyn 2015 PDF
Mateusz Okoński 314-321
Stanisław Andrzej Sroka, Węgry, Poznań 2015 PDF
Bartosz Wachulec 322-327
Jolanta Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015 PDF
Edyta Pluta 328-331

Nota o Autorach

Notka o Autorach PDF
  332-333


ISSN: 2451-0068